امروز : جمعه، 6 خرداد 1401

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

    • تاریخ ارسال:1389/05/30
پیشرفت پروژه بلوک D

چاهک آسانسور

پیشرفت پروژه بلوک D

نحوه تولید ستون

پیشرفت پروژه بلوک D

کارگاه تولید اسکلت

پیشرفت پروژه بلوک D

روش حمل ستون از کار گاه تولید اسکلت به محل اجرای پروژه

پیشرفت پروژه بلوک D

نحوه دپوی اسکلت ساخته شده در محل اجرای پروژه

پیشرفت پروژه بلوک D

کنترل نهایی اسکلت ساخته شده در محل اجرای پروژه

پیشرفت پروژه بلوک D

روش نصب ستونها

پیشرفت پروژه بلوک D

نحوه استقرار ستون پیش ساخته بر روی فونداسیون

پیشرفت پروژه بلوک D

نحوه دپوی اسکلت ساخته شده در محل اجرای پروژه

پیشرفت پروژه بلوک D

اجرای بخشی از اسکلت پارت D

پیشرفت پروژه بلوک D

اجرای بخشی از اسکلت پارت D

پیشرفت پروژه بلوک D

اجرای بخشی از اسکلت پارت D

پیشرفت پروژه بلوک D

محل چاهک آسانسور پس از اجرای فونداسیون

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

نحوه تولید ستون

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D