امروز : پنج شنبه، 27 مرداد 1401

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

    • تاریخ ارسال:1389/06/15
پیشرفت پروژه بلوک D

میگردهای انتظار دیوار برشی

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

ستون نصب شده با برش گیرهای مربوط

پیشرفت پروژه بلوک D

روش نصب تیرهای میانی

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D