امروز : جمعه، 19 خرداد 1402

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

    • تاریخ ارسال:1389/12/15
پیشرفت پروژه بلوک D

پله اجرا شده در لابی شرقی

پیشرفت پروژه بلوک D

آرماتور بندی دیواری برشی در بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

آرماتور بندی دیواری برشی در بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

زیر سقف تیرچه پس از بتن ریزی

پیشرفت پروژه بلوک D

تیرچه های آماده

پیشرفت پروژه بلوک D

نحوه قالب بندی و اجرای راه پله بتنی

پیشرفت پروژه بلوک D

باز کردن قالب زیر سقف پس از بتن ریزی سقف

پیشرفت پروژه بلوک D

بتن ریزی در شرایط نامنناسب جوی

پیشرفت پروژه بلوک D

دیواری برشی پس از بار کردن قالب

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

آرماتور بندی دیواری برشی در بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D

پیشرفت پروژه بلوک D