امروز : جمعه، 28 مرداد 1401

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

    • تاریخ ارسال:1391/04/05
پیشرفت پروژه بلوک C

شروع ستون گذاری بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

نصب اولین ستون از بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

نصب اولین ستون از بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

سالن تولید اسکلت فلزی بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

نصب اولین ستون از بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C

پیشرفت پروژه بلوک C